Tháng Sáu 18, 2024

Day

Thông báo thu học phí các khóa đại học chính quy

UPES – Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính...
Read More

Thông báo thu học phí các khóa vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học tại Trường ĐHSP TDTT TP.HCM

UPES – Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-ĐHSPTDTT ngày 12/3/2024 của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM về việc phê duyệt mức thu học phí, lệ phí. Ngày 17/6/2024, rường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 476/TB-ĐHSPTDTT về việc thu học phí các...
Read More